NBF Vestfold bekymret for situasjonen ved Svelvik bibliotek

NBF avd. Vestfold har i et brev til rådmannen i Svelvik uttrykt vår bekymring for flere forhold ved bibliotekdriften i kommunen. Brevet kan leses i sin helhet her:

Vedrørende nye lokaler og endring i stillingsressurser ved Svelvik bibliotek

Norsk Bibliotekforening er gjort kjent med at Svelvik bibliotek har flyttet fra en tidligere sentral plassering til mindre fremkommelige lokaler i underetasjen på rådhuset. Vi er dessuten gjort kjent med at vikarierende biblioteksjef har fått andre oppgaver ved Borgertorget lagt til sin stilling.

Norsk Bibliotekforening stiller spørsmål ved disse avgjørelsene som vi mener vil svekke bibliotektilbudet for Svelviks innbyggere. Svelvik bibliotek er allerede på bunnplassering i Vestfold når det gjelder årsverk pr innbygger (0,20 pr tusen som er langt under gjennomsnittet for Vestfold på 0,38). Også når det gjelder mediebudsjett pr innbygger ligger Svelvik lavest i fylket.

Det er lovpålagt med bibliotek i alle landets kommuner, og det er også nedfelt i loven at det skal være fagutdannet biblioteksjef. Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret for enheten, og har dermed en helt sentral rolle i forhold til å ivareta drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Når det i tillegg, som i Svelviks tilfelle, ikke er andre bibliotekfaglige ressurser knyttet til biblioteket, er det ekstra bekymringsfullt at biblioteksjefen nå er pålagt andre oppgaver. Norsk bibliotekforening er bekymret for at bibliotektilbudet i Svelvik vil svekkes ytterligere dersom dagens situasjon opprettholdes.
Biblioteket er et gratis lavterskeltilbud som leverer tjenester innen 3 viktige områder: kultur, kunnskap og demokratibygging. Bibliotekets samfunnsoppdrag er definert i Lov om folkebibliotek der det heter seg at bibliotekene skal sikre alle fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Bibliotekene er unike på den måten at de gir tilgang til litteratur og nye lese- og kulturopplevelser for alle. Biblioteket en også en kilde til livslang læring, og sikrer kommunens innbyggere tilgang til informasjon, innsikt og kunnskap som er nødvendig for deltakelse i et demokratisk samfunn.

For å levere disse viktige tjenestene til Svelviks innbyggere, er det en forutsetning at biblioteket får gode rammevilkår. Et godt bibliotek skal ha råd til å kjøpe tilstrekkelig nye bøker og andre medier, det skal ha nok personale som er faglig oppdaterte, og det skal ha åpningstider og lokaler som gjør at det er tilgjengelig for folk flest. Norsk Bibliotekforening ser det som et alvorlig signal at administrasjonen pålegger biblioteksjefen andre oppgaver i forhold til hvordan man vurderer viktigheten av denne stillingen.

Vi vil på det sterkeste be administrasjonen revurdere omlokaliseringen av biblioteket og å sørge for at biblioteksjefen får konsentrere seg om driften av biblioteket.

Vi ser frem til rådmannens besvarelse på disse punkter.

Med vennlig hilsen

Siri Haga Torgersen
Leder Norsk Bibliotekforening avd. Vestfold