Uredd og engasjert fengselsbibliotekar mottok Bibliotekprisen for Vestfold!

Gratulerer til Tina Malén Hansen, som onsdag 1. mars ble tildelt Bibliotekprisen for Vestfold 2016 i forbindelse med årsmøtet vårt. Det var en tydelig rørt prisvinner som mottok prisen for sitt arbeid som fengselsbibliotekar ved Bastøy fengsel. Årets jury har bestått av: Forfatterne Kurt Aust og Dagny Holm, ansatt ved Vestfold fylkesbibliotek Aase Wivestad, representanter for NBF avd. Vestfold styremedlem Veslemøy Grinde og styremedlem Inger Sofie Frog Austnes. For 2016 kom det inn forslag på fire ulike kandidater. Juryen har merket seg flere gode kandidater hvis arbeid er høyt verdsatt av mange. Kandidaten er en av disse. Juryen ble enig om å vektlegge følgende punkter i sitt enstemmige valg av vinner hvor teksten som følger er hentet fra nominasjonsforslaget.

Fra venstre i bildet: Inger Sofie Frog Austnes og Aase Wivestad fra juryen, prisvinner Tina Malén Hansen og fritidsleder ved Bastøy fengsel Tor Bråthen

«Kandidaten er uredd, har stort pågangsmot, er initiativrik og beveger seg langt utenfor det stillingen tilsier. Kandidaten har svært gode samarbeidsevner med alle på arbeidsplassen, og synliggjør bibliotektjenesten på en ny, forbilledlig og kreativ måte. Kandidaten blir berømmet for sin innsats, vilje og empati for å tilrettelegge for en spesifikk målgruppe som sliter med mange sammensatte utfordringer for å komme tilbake til et normalt liv. Denne gruppa vil av mange karakteriseres som et av samfunnets svakeste, noe kandidaten sin unge alder til tross har imøtegått og styrket på best mulige måte. Arbeidet har fått stor betydning på institusjonen, og gruppa som nyter godt av dette kan ikke få fullrost kandidaten nok. Av eksempler fra arbeidet vil vi spesielt nevne vel gjennomførte foredrag, konserter og spillkvelder, samt initiativ og anskaffelse av utstyr til et eget filmrom. Kandidaten er ung og relativt nyutdannet, men har gjort banebrytende arbeid som har fått ringvirkninger langt ut over miljøet og institusjonen. Kandidaten overtok i 2015 som bibliotekar på Bastøy fengsel og har fra dag en vært et friskt vindpust og initierte til et godt samarbeid med kollegaer og ledelse.

Norsk bibliotekforening avd. Vestfolds bibliotekpris 2016 tildeles:
Bibliotekar ved Horten bibliotek og Bastøy fengsel: Tina Malen Hansen»