Vedtekter

 Mønstervedtekter for Norsk Bibliotekforenings spesialgrupper

  • 1 Formål

Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for ____ skal arbeide for _____. Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

  • 2 Medlemskap

Alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan bli medlemmer i spesialgruppen. Norsk Bibliotekforenings spesialgrupper har egen medlemskontingent. Alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening og spesialgruppen for inneværende år har stemmerett. Hvert medlem har én stemme og kan ikke stemme ved forfall. Institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

  • 3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

  • 4 Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 1 måneds varsel. Saker som skal behandles må sendes styreleder innen 3 uker før årsmøtet. Innkalling og saksliste skal sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.

Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan for kommende periode, budsjettforslag og innkomne forslag.

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité. Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

  • 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/3 av medlemmene krever det.

  • 6 Styret

Spesialgruppen ledes av et styre med 4-10 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

  • 7 Regnskap

Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet.

  • 8 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan stemme over endringer i disse vedtektene. Vedtektsendringer vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. 

  • 9 Opphør

Opphør av spesialgruppen behandles på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved opphør tilfaller spesialgruppens eiendeler bibliotekformål etter årsmøtets beslutning. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret velges til avviklingsstyre, om intet valg foretas.

**
Disse mønstervedtektene er utarbeidet i henhold til Norsk Bibliotekforenings vedtekter. Mønstervedtektene er vedtatt av hovedstyret 11. september 2017.

 


NBF Vestfold sine vedtekter.

§1 Formål
NBF avdeling Vestfold skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og virkeplan. NBF avdeling Vestfold er en regional avdeling av NBF og har som formål å fremme utviklingen av norsk bibliotekvesen og arbeide for en bedring av bibliotektjenesten i regionen.

§2 Medlemskap
Medlemmer er de biblioteker, skoler, institusjoner og enkeltpersoner i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk Bibliotekforening.

§3 Stemmerett
Stemmerett har alle som har betalt kontingent til NBF for inneværende år. Hvert medlem har en stemme og kan ikke stemme ved forfall. Biblioteker, skoler og andre institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt. Kfr. stemmerettsbestemmelsene i hovedforeningens lover.

§4 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet kunngjøres med minst en måneds varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen 3 uker før møtet. Innkalling og saksliste kunngjøres en – 1 – uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forslag

Årsmøtet skal velge:
1. Leder
2. Styremedlemmer og varaer
3. Revisorer
4. Valgkomité

Hvor vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av ett medlem, skal valgene skje skriftlig.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel og senest 1 måned etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette.

§6 Styret
Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer med 4 varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. De øvrige medlemmene og varamedlemmer velges for 2 år, helst slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Flest mulig medlemskategorier bør være representert i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§7 Kontingent
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§8 Regnskap – revisjon
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styremedlemmene og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

§9 Endringer i vedtektene
Forslag om endringer i disse vedtektene må være innsendt til styret minst 3 uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer og må godkjennes av hovedstyret i NBF.

§10 Nedlegging
Spørsmål om å nedlegge avdelingen må bringes inn for NBF’s hovedstyre.

Sist revidert på årsmøte 2009