Vedtekter

§1 Formål
NBF avdeling Vestfold skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og virkeplan. NBF avdeling Vestfold er en regional avdeling av NBF og har som formål å fremme utviklingen av norsk bibliotekvesen og arbeide for en bedring av bibliotektjenesten i regionen.

§2 Medlemskap
Medlemmer er de biblioteker, skoler, institusjoner og enkeltpersoner i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk Bibliotekforening.

§3 Stemmerett
Stemmerett har alle som har betalt kontingent til NBF for inneværende år. Hvert medlem har en stemme og kan ikke stemme ved forfall. Biblioteker, skoler og andre institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt. Kfr. stemmerettsbestemmelsene i hovedforeningens lover.

§4 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet kunngjøres med minst en måneds varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen 3 uker før møtet. Innkalling og saksliste kunngjøres en – 1 – uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forslag

Årsmøtet skal velge:
1. Leder
2. Styremedlemmer og varaer
3. Revisorer
4. Valgkomité

Hvor vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av ett medlem, skal valgene skje skriftlig.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel og senest 1 måned etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette.

§6 Styret
Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer med 4 varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. De øvrige medlemmene og varamedlemmer velges for 2 år, helst slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Flest mulig medlemskategorier bør være representert i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§7 Kontingent
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§8 Regnskap – revisjon
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styremedlemmene og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

§9 Endringer i vedtektene
Forslag om endringer i disse vedtektene må være innsendt til styret minst 3 uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer og må godkjennes av hovedstyret i NBF.

§10 Nedlegging
Spørsmål om å nedlegge avdelingen må bringes inn for NBF’s hovedstyre.

Sist revidert på årsmøte 2009